Pravidla užívání

čl. I

Úvodní ustanovení

     Užíváním a registrací na internetovém tržišti Šikovné srdce (www.sikovnesrdce.cz), dále jen „tržiště“, návštěvník nebo uživatel webových stránek souhlasí s uvedenými Pravidly užívání.

 

Smluvní strany

 

Pavlína Bádrová, Kabátníkova 3, Brno 60200

IČ: 03847811

                  

(dále jen „provozovatel“)

 

 a

 

registrovaný prodávající, registrovaný nakupující nebo neregistrovaný nakupující

(dále jen „uživatel“)

 

uzavírají toto smluvní ujednání, které se týká možnosti využívat tržiště jako zprostředkovatele nákupu a prodeje zboží nebo služeb specifikovaných těmito Pravidly.

 

     Tržiště je internetový obchodní prostor, který zprostředkovává nákup a prodej nově vytvořených rukodělných výrobků či služeb a kde se setkávají uživatelé za účelem nákupu a prodeje.

 

     Provozovatel není prodejcem nebo vlastníkem vystavovaného zboží nebo služeb na tržišti. Provozovatel je zprostředkovatelem prodeje zboží nebo služeb prezentovaných jednotlivými prodávajícími uživateli na tržišti. Uživatel nese zodpovědnost za správnost, pravdivost a aktuálnost svých údajů, které uvádí při registraci a které jsou uvedeny v jeho účtu a profilu uživatele. Provozovatel není zodpovědný za formu prezentace uživatele na tržišti, ať už se jedná o text, foto nebo video, a také není zodpovědný za nabízené výrobky nebo služby, jejich případné vady a osobní údaje prodávajícího uživatele. Případné reklamace ze strany uživatelů se tak mohou týkat pouze činnosti systému tržiště a mohou být učiněny vůči provozovateli prostřednictvím příslušných kontaktních údajů na provozovatele uvedených na internetových stránkách tržiště. V případě nespokojenosti s vyřízením reklamace je možné se obrátit na příslušný orgán dohledu, jímž je ČOI, a v případě stížnosti týkající se nakládání s osobními údaji na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

     Registrace na tržiště je zdarma pro nakupující i prodávající uživatele. Vytvoření obchodu a prezentace výrobků nebo služeb prodávajícího uživatele je také zdarma. Prodávající uživatel je povinen uhradit provozovateli v případě úspěšného prodeje výrobku nebo služby provizi z konečné ceny prodaného výrobku nebo služby (více viz Čl. III).

 

     Součástí registrace je odsouhlasení Podmínek používání a vyplnění osobních údajů, které jsou nutné pro obchodní proces. Registrovat se a následně vyvíjet prodejní aktivity mohou fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby s platnou registrací.

 

     Osobní údaje, které uživatel uvádí při registraci, jsou chráněny ve smyslu z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uživatel souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, obchodní jméno nebo název, místo trvalého nebo přechodného pobytu, sídlo a telefonní číslo byly poskytnuty nakupujícím uživatelům, kteří projeví zájem o koupi jeho zboží či služeb, nebo prodávajícím uživatelům, o jejichž nákup zboží nebo služeb projeví uživatel zájem. Údaje o uživateli provozovatel vede výlučně v souvislosti s provozem tržiště. Uživatel rovněž souhlasí s poskytnutím osobních údajů v případech, kdy je musí provozovatel poskytnout na základě zákona a dále v případech reklamace na nedodání zboží nebo služeb.

 

     Tržiště, stejně tak jako veškerý jeho obsah, struktura, databáze, grafická podoba je majetkem a duševním vlastnictvím provozovatele, stejně tak jako i koncept tržiště, který je chráněn mj. prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Bez výslovného souhlasu provozovatele rovněž nelze žádnou část tohoto textu kopírovat, publikovat nebo šířit jakýmkoliv způsobem; to se týká i vlastního užívání konceptu tržiště.

 

 

čl. II

Registrace

     Podmínkou pro užívání tržiště je registrace uživatele. Registrací uživatel souhlasí s těmito Podmínkami užívání. Potvrzením registrace, které uživatel obdrží ve formě e-mailu, dochází k uzavření smluvního ujednání mezi uživatelem a provozovatelem. Není-li registrační proces dokončen a registrace uživatelem potvrzena, je registrace neplatná a nefunkční.

 

     Při registraci uživatel vyplňuje osobní a kontaktní údaje, které je možné následně v účtu uživatele upravovat. Potvrzením registrace uživatel deklaruje správnost a pravdivost zadaných údajů, za které je též zodpovědný. Stejně je zodpovědný za jejich aktualizaci. Způsobí-li uživatel nekorektně zadanými údaji újmu ať už provozovateli, nebo jiným uživatelům tržiště, nese za ni taktéž plnou odpovědnost.

 

     Uživatelé, zejména registrovaní prodávající, mohou vlastnit více účtů. Je však nutné, aby všichni vlastníci vícenásobných účtů na své jednotlivé účty poukázali v rámci profilu.

 

     V případě, že uživatel ukončí na tržišti svoji činnost a účet zruší, má právo požádat provozovatele o odstranění jeho údajů z databáze.

 

     Provozovatel má právo zrušit uživatelský účet i bez udání důvodu. A to zejména v případech, kdy uživatel porušuje tyto Podmínky, dobré mravy nebo zákonodárné normy.

 
 

 

čl. III

Nákup

     Nakupovat prostřednictvím tržiště mohou jak fyzické, tak právnické osoby bez omezení a za předpokladu, že se řídí těmito Podmínkami.

 

     Nakupující bere na vědomí, že zboží v jedné objednávce, tedy to, které si vybral a vložil do nákupního košíku, může pocházet od více prodávajících. V takovém případě musí počítat s tím, že objednávka obsahuje tolik poplatků za poštovné a balné, od kolika různých prodejců nakupuje.

 

     Odesláním objednávky nakupující informuje prodávajícího o svém zájmu o zboží nebo služby. Zboží však bude odesláno až v případě potvrzení objednávky prodávajícím (nebo prodávajícími) a jeho následným uhrazením v případě volby bezhotovostní platby na účet. Potvrzením objednávky uzavírají smluvní strany, tedy nakupující a prodávající, kupní smlouvu prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků, a to v intencích platných zákonů České republiky. Ve chvíli uzavření smlouvy mezi nakupujícím a prodávajícím přechází veškerá odpovědnost za proces platby a odesílání zboží výhradně na tento smluvní vztah.

 

     Nakupující současně bere na vědomí, že zboží vložené do nákupního košíku nemusí být akceptováno prodávajícím v celé šíři a může být dodáno ve více zásilkách. O tomto je nakupující informován vnitřní poštou a hradí pouze za to zboží, které prodávající potvrdil.

 

     Celkovou cenu sestávající z ceny zboží nebo služby a poštovného a balného hradí nakupující přímo prodávajícímu, nikoliv provozovateli.

 

     Provozovatel za zboží nezodpovídá a není jeho prodejcem. Prodávané výrobky neprocházejí kontrolou kvality prostřednictvím provozovatele. Kupující při výběru a nákupu zboží bere na vědomí, že zboží vybírá od prodejců registrovaných na tržišti. Není možné jakýmkoliv způsobem obcházet tržiště a domlouvat se na nákupu mimo něj.

 

     Zboží je nakupujícímu odesíláno v případě volby platby dobírkou bezprostředně po akceptování objednávky prodávajícím, nedomluví-li se prodávající a nakupující jinak. V případě volby bezhotovostní platby na účet, je zboží nakupujícímu odesláno až po obdržení platby na účet, nedomluví-li se prodávající a nakupující jinak.

 

 

čl. IV

Prodej

     Prodávající uživatel v rámci svého zaregistrovaného účtu vkládá fotografie nabízeného zboží do příslušné kategorie, která co nejvíce odpovídá parametrům zboží, případně fotografie dokreslující nabízené služby. K fotografiím je třeba mít autorské právo. Je zakázáno vkládat fotografie, které zobrazují nahotu nebo mají sexuální podtext. Výjimkou může být estetická fotografie nebo kresba aktu. Vložením fotografie dává prodávající souhlas provozovateli s jejím použitím v rámci propagace a popularizace tržiště a celého projektu Šikovné srdce. Zboží nebo služby musí být jasně, výstižně a detailně popsány, co se vlastností týká. Není možné v popisu (nebo vyobrazení – foto) zboží či služby propagovat jiné zboží nebo služby a uvádět osobní kontaktní údaje nebo internetové odkazy směřující nakupujícího mimo tržiště. Popis i zobrazení zboží musí být takové, aby nevyvolalo v nakupujícím mylný dojem o nabízeném zboží. Popis zboží nebo služeb, včetně nadpisu, nesmí obsahovat klíčová slova, kódovací znaky nebo elementy programovacích jazyků, které by ovlivňovaly vyhledávání v produktech a jakýmkoliv způsobem mohly ohrozit funkčnost tržiště. Je nutné, aby prodávající pravdivě vyplnil všechna popisná pole, která se mu při editaci výrobku nabízejí. Prodávající současně musí upozornit na možné vady zboží, které jsou mu známy, a nese zodpovědnost za úhradu nákladů, které kupujícímu v případě zatajení vady vzniknou.

 

     Cena, kterou při editaci zboží nebo služby prodávající zadává, je konečná a včetně DPH. Není možné se domlouvat na barterovém obchodě. Cena zboží (nebo služby) je cenou obvyklou vzhledem k umělecké invenci, použitému materiálu a jeho množství, technice a době zpracování. Stanovovat nepřiměřeně účelovou cenu je zakázáno.

 

     Prodávajícím je chápána fyzická osoba, nebo právnická osoba, za kterou jedná pověřená fyzická osoba. Prodávajícím může být chápáno i volné sdružení osob, které dlouhodobě spolupracují, a každá z nich se podílí se na vzniku jednoho výrobku určitou měrou. Za takové sdružení jedná pověřená osoba.

 

     Uskutečněná objednávka na tržišti, o níž je prodejce vyrozuměn v rámci interního systému tržiště a e-mailovou zprávou, pro něj není závazná. Může ji odmítnout nebo potvrdit. V případě potvrzení objednávky prodejce s nakupujícím uzavírá kupní smlouvu dálkovým způsobem, ze které vyplývají další závazky. Pro prodejce je to odeslání zakoupeného výrobku nebo poskytnutí služby a pro nakupujícího úhrada zboží nebo služby. V případě, že nakupující ani po opakované výzvě zboží nebo službu neuhradí, má prodávající možnost stornovat objednávku.

 

     Prodávající nesmí jakýmkoliv způsobem komunikovat s nakupujícím o možnosti prodeje mimo rámec tržiště. Stejně tak není možné uveřejňovat přímé osobní údaje v rámci komunitních prvků tržiště (diskuze, komentáře apod.) nebo odkazovat na prodejce mimo prostor tržiště (jiné webové stránky).

 

     Za každý uskutečněný prodej zboží nebo služby hradí prodávající provozovateli tržiště provizi za zprostředkování obchodu, a to ve výši 10 % z ceny prodaného výrobku nebo služby, není-li individuálně dohodnuto jinak. Minimální výše provize je 1,- Kč a týká se zboží s hodnotou do 10,- Kč. Provizi je prodávající povinen uhradit provozovateli každý měsíc na základě měsíčního vyúčtování, kterému předchází potvrzení objednávky od nakupujícího prodávajícím. Platby přijímá provozovatel pouze bezhotovostně na účet. Jestliže nakupující prodávajícímu neuhradí zboží, je nutné o takové skutečnosti informovat provozovatele. Stornovaná provize pak bude odečtena od celkové výše provizí následující kalendářní měsíc. V případě, že prodávající provizi neuhradí nebo je s platbou provize ve značném nebo opakovaném prodlení, má provozovatel právo na případné penále z prodlení, je oprávněn zrušit účet uživatele, nepovolit jeho opětovnou registraci na tržišti a vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

 

     Nakupující má po potvrzení objednávky prodávajícím možnost vrátit zboží v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a to ve 14denní lhůtě, o čemž musí prodávajícího předem informovat. Provozovateli nepřísluší řešit spory mezi nakupujícím a prodávajícím, stejně tak mu nepřísluší řešit otázky vrácení zboží, reklamace či záručních oprav. Povinností prodávajícího je nakupujícího o podmínkách a způsobu reklamace zboží nebo služeb, případně o záručních opravách, řádně informovat. Současně každý prodávající na tržišti je odpovědný za náležité vyřízení reklamace v intencích platného právního řádu České republiky.

 

 

                                                                                       čl. V                     

Zboží a služby

     Tržiště je primárně určeno k prodeji nových, kreativně vytvořených rukodělných věcí a k prodeji služeb. Za takové věci (zboží) jsou považovány výrobky, které tvoří samotný prodejce nebo skupina tvůrců a které ze své podstaty lze označit za rukodělné. To znamená, že je prodejce vytváří či upravuje v procesu kreativní činnosti vlastníma rukama nebo jsou výsledkem jeho duševní tvůrčí činnosti. Jako výsledek duševní tvůrčí činnosti je vnímáno to zboží, které obsahuje autorovu kreativní invenci, ale nemusí být ve svém důsledku tvořeno rukodělně, např. grafické práce nebo potisk oblečení. Není možné nabízet a prodávat zboží od jiného prodejce, tzn. přeprodávat zboží.

 

     Službami jsou myšleny takové aktivity, které jsou realizovány přímo prodejci, například tvořivé kurzy, cizojazyčné překlady nebo korektura textů, fotografické práce. Není možné používat subdodavatele.

 

     Provozovatel má právo odstranit z nabídky tržiště ty výrobky nebo služby, které nejsou v souladu s těmito Podmínkami. Výjimečně je může odstranit i bez udání důvodu. Prodávajícímu za odstranění nabídky jeho zboží nebo služeb nepřísluší náhrada.

 

     Je zakázáno nabízet zboží, které je v rozporu se zaměřením tržiště, těmito Podmínkami, dobrými mravy nebo platnými právními předpisy. Prodávající musí mít k nabízenému zboží vždy vlastnické právo nebo právo je prodávat. Není možné nabízet a prodávat výrobky a služby, které porušují autorská práva a práva duševního vlastnictví. Je zakázáno nabízet a prodávat zboží nebo služby, které propagují a podporují extrémní politické ideologie či aktivity a směřují k potlačení práv a svobod člověka, případně šíří národnostní, náboženskou nebo rasovou nesnášenlivost.

 

 

čl. VI

Zvláštní ujednání

Prodejci týdne

     Zaregistrovaná fyzická osoba nebo volné sdružení osob má možnost prezentovat své výrobky na hlavní stránce tržiště Šikovné srdce v sekci Prodejci týdne, a to zdarma nebo formou zakoupení umístění.

     Umístění zdarma do této sekce nelze vymáhat nebo jakýmkoliv způsobem nárokovat a o prezentaci jednotlivých prodejců rozhoduje provozovatel tržiště. Touto formou Šikovné srdce usiluje o podporu individuálního prodejce. Primárním kritériem o umístění zdarma je určité sociální znevýhodnění prodejce, o kterém informuje na svém profilu. Období, po které zůstává profil vybraného prodejce na hlavní stránce, je kalendářní týden (pondělí–neděle).

     Jakýkoliv zaregistrovaný prodejce má možnost podpořit svoje obchodování na tržišti zakoupením umístění svých výrobků nebo služeb v této sekci (podrobnější informace v nápovědě).

 

(Chráněná) dílna měsíce

     Zaregistrovaná právnická osoba, která se profiluje jako chráněná dílna, sociálně-terapeutická dílna nebo obdobný subjekt (dále jen „dílna“), má možnost prezentovat své výrobky a organizaci na hlavní stránce tržiště Šikovné srdce v sekci (Chráněná)  dílna měsíce zdarma. V tomto případě se dílna stává partnerem tržiště a je zavázána aktivně šířit dobré jméno Šikovného srdce po celou dobu své prezentace na hlavní stránce tržiště. Partnerstvím je myšlena především spolupráce v oblasti nákupu a prodeje realizovaná odkazováním nových i stávajících nakupujících na internetové tržiště Šikovné srdce. Provozovatel tržiště je oprávněn vyžádat si od dílny dokumenty prokazující tuto skutečnost (například e-mailová korespondence). V případě, že dílna neplní své povinnosti dané partnerstvím, je provozovatel oprávněn ukončit předčasně její prezentaci v sekci Chráněná dílna měsíce.

 

     Dílna je do uvedené sekce umístěna na základě rozhodnutí provozovatele tržiště a je vybírána z celkového počtu zaregistrovaných dílen vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce. Období, po které zůstává profil dílny na hlavní stránce, je kalendářní měsíc. Po tuto dobu jsou evidovány veškeré prodeje na tržišti – za každý uskutečněný prodej, tedy nakupujícím uhrazené zboží nebo službu prodávajícímu, je připsána na virtuální konto konkrétní dílny 1,- Kč. Tato 1,- Kč pochází z každé jednotlivé provize, která náleží provozovateli za zprostředkování obchodu. Následující kalendářní měsíc je vyhodnocen stav konta a celková částka může být darována dílně. O finančním daru sepíší obě strany, tj. dílna a provozovatel Darovací smlouvu. Na získání finančního daru není právní nárok. Pokud hodnota virtuálního konta nedosáhne částky 1.000,- Kč za kalendářní měsíc, je možné, aby se dílna prezentovala na hlavní stránce tržiště ještě následující kalendářní měsíc, maximálně však dva kalendářní měsíce jdoucí po sobě. O tomto a dalším mimořádném prodloužení prezentace dílny v uvedené sekci rozhoduje provozovatel tržiště.

 

     Výběr dílny umístěné na hlavní stránku tržiště závisí na datu její registrace na tržiště. Platí pravidlo, že do sekce jsou postupně umisťovány všechny právnické osoby podle takového pořadí, v jakém se zaregistrovaly. Výjimky určuje provozovatel tržiště. Provozovatel tržiště je současně oprávněn bez udání důvodu dílnu do sekce nezařadit.

 

 

                                                                                        čl. VII

Závěrečná ustanovení

     Tyto Podmínky užívání platí ve znění uvedeném na webové stránce tržiště. Uživatel svobodně prohlašuje, že se před registrací s Podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek v přiměřeném rozsahu; provede-li provozovatel změnu těchto Podmínek ve smyslu § 1752 odst. 1 občanského zákoníku, je povinen oznámit to uživateli alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Podmínek, a to prostřednictvím zřetelného oznámení na stránkách tržiště. Uživatel je oprávněn změny Podmínek odmítnout, a to ve formě zrušení své registrace. Pokračuje-li uživatel po nabytí účinnosti změn Podmínek v užívání tržiště prostřednictvím své registrace, vyjadřuje tím souhlas s předmětnými změnami.

 

     Smluvní ujednání uzavřené v rámci těchto Podmínek se řídí platnými právními předpisy České republiky. A to zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

     Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit toto smluvní ujednání v případě, kdy uživatel nedodržuje Podmínky a další pravidla tržiště, není ochoten spolupracovat při řešení případných vzniklých potíží nebo neuhradí provizi za zprostředkování prodeje. Provozovatel si také vyhrazuje právo ve výjimečných případech ukončit smluvní ujednání okamžitě i bez udání důvodu. Uživatel má právo ukončit smluvní ujednání výpovědí prostřednictvím zrušení profilu. O zrušení profilu je třeba informovat e-mailovou zprávou administrátora, aby tak učinil.

 

     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů na www.sikovnesrdce.cz provádí Pavlína Bádrová, IČ: 03847811, která je správcem osobních údajů (dále jen: „správce“) podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Kabátníkova 214/3, 602 00 Brno,

e-mail:badrova@sikovnesrdce.cz.

    Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu byly poskytnuty kupujícím nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (respektive objednávky kupujícího).

 

   Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem (zprostředkování) podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

-  v případě, že kupující správci udělí souhlas, bude osobní údaj (e-mailová adresa) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách na www.sikovnesrdce.cz. Souhlas se zasíláním marketingových sdělení může kupující kdykoliv a s okamžitou platností odvolat a to zasláním e-mailu s názvem Nechci další informace na e-mailovou adresu info@sikovnesrdce.cz.

 

   Účelem zpracování osobních údajů je zprostředkování objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu, tedy plnění kupní smlouvy; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Osobní údaje jsou získány pouze registrací na www.sikovnesrdce.cz, nebo vyplněním údajů na stránce nákupního košíku.

 

    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

    Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 

Za podmínek stanovených v GDPR má nakupující:

- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR-

- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky.

 

   Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

 

   Správce přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

   Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře kupující potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. S těmito podmínkami kupující souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

 

    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň kupujícímu zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou kupující správci poskytnul.

 

     Má-li uživatel jakékoliv výhrady nebo je nespokojen, má možnost kontaktovat provozovatele prostřednictvím oficiálních kontaktních údajů. Není přípustné jakkoli veřejně snižovat vážnost a dobrou pověst tržiště a provozovatele. Současně není možné veřejně osočovat či poškozovat prodávající nebo nakupující. Negativní hodnocení výrobku nebo služby však není klasifikováno jako poškozující chování uživatele.

 

     Provozovatel si vyhrazuje právo na užití veškerého vloženého obsahu uživatele k propagaci a popularizaci tržiště a celého projektu Šikovné srdce.

 

V Brně dne 25.5.2018

 

© CIS, Complete Internet Services, software na zakázku, SEO optimalizace Šikovné srdce. Veškerá práva vyhrazena. Design - www.brnowebdesign.com